Instituto de Estudios sobre
Desarrollo y Cooperación Internacional

TESIS DOCTORAL

Tokiko erantzuna arazo globalari. Iraunkortasunerako hezkuntza: kudeaketa eta ezarpena eragile gakoen ikuspegitik Euskal Autonomia Erkidegoan / Local answer for a global issue. Education for sustainability: governance and implementation from key actors perspective in the Basque Autonomous Community